Селфи

Režisors (Director/Режиссер): Николай Хомерики
Aktieri (Stars/Актёры): Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова
Žanrs (Genre/Жанр): psiholoģisks trilleris (psychological thriller/психологический триллер)
Valsts (Country/Страна): Krievija (Russia/Россия)
Gads (Year/Год): 2018
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10


«LV» Selfijs

Un tā, uzreiz pateikšu, ka šo psiholoģisko trilleri katrs sapratīs citādāk. Es līdz galam vēl nevaru saprast, kas tieši mani atgrūž šajā darbā – Habenska meistarība, samudžināta psiholoģija, asociācija ar citām filmām un galvenajiem varoņiem (filma Enemy) vai tas vienkārši nav mans žanrs. Stāsts par cilvēku, kas ir izsmēlis sevi visu, jo dzīvojis uz pilnu klapi, esot kā prece, un savu apzināšanos un pareizību saistot vienīgi ar like’iem un sekotājiem. Un vienā lieliskā momentā viņam parādās dubultnieks (starp citu, daudzi skatītāji nesaprot, vai dubultnieks ir reāls vai galvenā varoņa fantāzija), un galvenais varonis it kā apstājas, lai paskatītos apkārt, izprastu, atgrieztu visu kā bija. Filmā ir daudz strīdīgu jautājumu, acīmredzot tāpēc filmai liek tik zemas atzīmes, bet kopumā darbs ir tālu no nabadzīga un ir diezgan sarežģīts pārdomām. Ideja paņemta no S.Minajeva grāmatas „Духless 21 века. Селфи”, tāpēc pēc idejas šī filma ir kā turpinājums filmām Духless un Духless 2, tikai ne tik uzskatāmā manierē. Pēc kāda laika noskatītos vēlreiz!


«RUS» Селфи

И так сразу скажу, что этот психологический триллер каждый поймёт по-разному. Я до конца не могу понять, что именно меня отталкивает в этой работе – мастерство Хабенского, замудренная психология, ассоциация с другими фильмами и главными героями (фильм Enemy) или это просто не мой жанр. История о человеке, который исчерпал себя во всём, так как прожигал свою жизнь, являясь товаром, и своё осознание и правильность связывая исключительно с лайками и подписчиками. В один прекрасный момент у него появляется двойник (кстати, многие зрители не понимают, реально ли существовал двойник или это фантазия главного героя), и главный герой будто останавливается, чтобы оглядеться, осмыслить, вернуть как было. В фильме много спорных моментов, видимо, поэтому ему ставят низкие оценки, но в целом работа далеко не убогая и достаточно сложная для размышления. Идея взята с книги С.Минаева „Духless 21 века. Селфи”, поэтому по сути это почти как продолжение фильмов Духless и Духless 2, только не в столь явной манере. Через время посмотрела бы еще раз!


«EN» Selfie

And so, I must say that each will understand this psychological thriller differently. I still can’t define what exactly repels me in this work – is it a Khabenskiy skill, too difficult psychology, association with other movies and protagonists (for example, movie Enemy) or it is just not my genre. A story is about a person who has exhausted himself because he was living too fast, being as a product and linking his consciousness and correctness to the likes and followers only. And in one day, a twin appears (by the way, many viewers do not understand if the twin is real or is it a main character’s fantasy), and the main character seems to stop, to look around, to understand, and tries to return everything as it was. There are lots of controversial issues in this movie, and apparently that is why people tend to give low-rates but overall this work is far from being poor and it is quite complicated to think over. The idea of the movie is taken from the book “Духless 21 века. Селфи” that was written by Sergey Minaev, so this movie is as a continuation to movies Духless and Духless 2, only in less apparent manner. After a while I would like to watch it again!

Advertisements

Anna Karenina

Režisors (Director/Режиссер): Joe Wright
Aktieri (Stars/Актёры): Keira Knightley, Jude Law, Aaron Taylor-Johnson
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), romantiska filma (romance/романтический фильм)
Valsts (Country/Страна): Lielbritānija (UK/ Великобритания)
Gads (Year/Год): 2012
Atzīme (Rate/Оценка): 8/10


«LV» Anna Kareņina

Maz pazīstams režisors, kura filmu saraksts neiespaido un neliek domāt par pēkšņu šedevru radīšanu, tomēr ir spējis mani pārsteigt ar savu ideju par scenārija atainošanu. Es skatījos filmu un brīžiem likās, kas es esmu teātrī, izmantotās dekorācijas un šajā gadījumā to mazums ļoti labi pasvītroja scēnas dzidrumu, pēkšņa visu tēlu „sasalšana” pastiprināja galvenā varoņa emocijas, pat ja aktieris nav spējis to skaidri nospēlēt, apģērbs un tā daudzveidība šokēja. Man ļoti simpatizē veids, ar kādu režisors ir spējis izrādīt cieņu pret nemirstošu Ļ.Tolstoja darbu. Protams, filma tikai daļēji ataino visus varoņa pārdzīvojumus un domas, ir daži saraustīti, ne līdz galam saprotami izspēlēti momenti, arī ar Keiras darbu es neesmu pilnībā apmierināta, jo daudzus žestus un skatienus esmu novērojusi arī citās filmās, bet kopumā filma parāda pašu galveno – sabiedrības noteikumus un konfliktu starp paša vēlmēm un mēģinājumu iekļauties vai pakļauties sabiedrības uzskatiem. Ir vērts noskatīties!


«RUS» Анна Каренина

Мало известный режиссер, список которого не впечатляет и не заставляет думать о внезапном создание шедевра, всё же смог меня удивить идей об отображение сценария. Я смотрела фильм и порой мне казалось, что я в театре, использованные декорации и в этом случае их не большое количество очень хорошо подчеркнули чёткость сцены, внезапное замирание всех актёров усилила эмоции главного героя, даже если актёр не смог понятно их сыграть, наряди и их количество впечатляет. Мне очень симпатизирует способ с помощью которого режиссёр смог высказать свое уважение к не умирающей работе Л.Толстого. Конечно, фильм только частично отображает все эмоции и переживания главных героев, есть пару до конца не сыгранных моментов, с игрой Кейры я не вполне довольна, так как многие жесты и взгляды я уже видела в других фильмах, но в целом фильм отображает самое главное – правила общества и конфликт между своими желаниями и попыткой вписаться или подчинится мнению общества. Фильм стоит того чтобы посмотреть!

3 days to kill

Režisors (Director/Режиссер): McG
Aktieri (Stars/Актёры): Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), trilleris (thriller/триллер)
Valsts (Country/Страна): ASV (USA/США), Francija (France/Франция), Serbija (Serbia/Сербия)
Gads (Year/Год): 2014
Atzīme (Rate/Оценка): 8/10


«LV» 3 dienas, lai nogalinātu

Samiksēts trilleris, drāma un komēdija vienā filmā! Režisors man ir nezināms, bet viens no scenārija autoriem ir Luc Besson, un viņš savu rokrakstu darbā noteikti ir atstājis. Stāsts filmās sastopams – CIP aģents uzzin, ka ir nāvīgi slims, tāpēc izdomā pamest dienēšanu un atgūt zaudēto, atjaunojot attiecības ar meitu-pusaudzi. Viņš atbrauc uz Parīzi (jo Luc Besson citas pilsētas nezina), ieiet savā dzīvoklī un secina, ka tur nelegāli mitinās imigranti (kā jau Parīzē). Policija palīdzēt nevar, jo ir ziema, un pastāv likums, ka ziemā imigrantus nedrīkst mest ārā uz ielas (te Luc Besson iesmej par kārtību). Pa vidu visam satiek vēl vienu aģentu, kas piedāvā darbiņu, un nu visa filma tiek sapīta starp darbu un meitu-pusaudzi. Tas nav viens no tiem sāpīgajiem stāstiem, kad tēvs kaut ko pats savā galvā ir izdomājis, šeit gluži otrādāk tēvs ir ar dzīvu prātu un viņam ir pilnīgi skaidrs, kas ir jāpanāk. Viņš atmet emocijas, neņem galvā krīzes, viņam ir mērķis un viņš uz to iet. Jāpiemin arī aktieru sastāvs. Nu, Kevin Costner ar gadiem vispār kļūst arvien harizmātiskāks, tajā skaitā arī viņa spēle, savukārt dāņu aktrise Connie Nielsen un amerikāņu aktrise Hailee Steinfeld šo filmu padara burvīgu un acij tīkamu. Atpūtos, citu nav ko teikt!


«EN» 3 days to kill

Mixed thriller, drama and comedy in one movie! Movie director is unknown to me but one of screenplay authors is Luc Besson, and he definitely left his signature in this work. The story is quite common – CIB agent founds out that he is deathly ill so he thinks of leaving the serve and regain the lost by restoring relationships with his teenage daughter. He comes to Paris (because Luc Besson doesn’t know other cities), he enters his apartment and concludes that immigrants illegally are staying in his apartment (as it is in Paris normally). Police can’t help because the winter is outside and there’s a law that says that they can’t throw out the immigrants in the winter (here Luc Besson laughs about the rules). In middle of everything he meets another agent who offers him a work, so all the movie is bundled between the work and teenage daughter. This is not one of those painful stories when father has made up something in his head, here, quite the opposite, the father has a living mind and he clearly knows what he must achieve. He rejects emotions, does not mind the crisis, he has a goal and he goes to it. The actors also have to be mentioned. So, Kevin Costner with years becomes more and more charismatic, including his play, while Danish actress Connie Nielsen and American actress Hailee Steinfeld make this movie charming and pleasing to the eye. I relaxed while watched the movie, there’s nothing else to say!


«RUS» 3 дня на убийство

В одном фильме смешан триллер, драма и комедия! Мне не знаком режиссер, но одним из авторов сценария является Luc Besson, и он точно оставил свою подпись в этой работе. История как бы в фильмах уже встречалась – агент ЦРУ узнаёт, что смертельно болен, поэтому решает бросить службу и вернуть потерянное, возобновя отношение с дочкой-подростком. Он приезжает в Париж (так как Luc Besson других городов не знает), заходит в свою квартиру и понимает что в ней нелегально живут имигранты (как и обычно в Париже). Полиция помочь не может, так как зима, и существует закон запрещающий выселять на улицу имигрантов зимой (тут Luc Besson посмеивается над законами). По середине всего он встречает еще одного агента, который предлагает ему работу, и вот весь фильм взаимосвязан между работой и дочерью-подростком. Это не один из тех рассказов, когда отец сам себе в голове что то придумывает, здесь наоборот, отец с живым умом и ему полностю понятно чего надо добится. Он отбрасывает эмоции, не берёт в голову, у него есть цель и он к ней идёт. Следует упомянуть так же и актёрский состав. Ну, Kevin Costner вообще с годами становится всё харизматичнее, в том числе и его игра, в свою очередь датская актриса Connie Nielsen и американская актриса Hailee Steinfeld делает этот фильм очаровательным и привлекательным. Я отдохнула, тут нечего сказать!

La vita è bella

Režisors (Director/Режиссер): Roberto Benigni
Aktieri (Stars/Актёры): Roberto Benigni, Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), komēdija (comedy/комедия), kara filma (war/военный)
Valsts (Country/Страна): Itālija (Italy/Италия)
Gads (Year/Год): 1997
Atzīme (Rate/Оценка): 10/10

3 Oskari! 4 Oskara nominācijas (1999)! 3 Oscars! Nominated for 4 Oscars (1999)! 3 Оскара! 4 номинации на Оскар (1999)!

«LV» Dzīve ir brīnišķīga

Pateikt, ka filma ir laba, ir tikpat kā neko nepateikt. Pirmkārt un galvenokārt, paskatieties kāds aktieris – Roberto Benigni ! Šajā filmā viņš ne tikai ir galvenās lomas atveidotājs, bet arī filmas režisors, un mēs varam tikai nobrīnīties par to, kā divus tik sarežģītus amatus var ar humoru un jēgu pildīt viens cilvēks. Otrkārt, tā ir itāļu filma, un, ja līdz šim kaut šūniņa pakļāvās itāļu šarmam, tad šim pretī jūs arī nevarēsiet nostāvēt kaut vai tāpēc, ka tas ir viens no tiem gabaliem, kurus noskatoties, šķiet, ka patiešām dzīve ir brīnišķīga, jo ir cilvēki, kuri padara to brīnišķīgu. Treškārt, tēma. Tēma, tāpat kā pati filma, ir sadalīta divās daļās – mīlestība pret sievieti un mīlestība pret bērnu. Pirmā daļa ir viegla, otra grūta, un apvienojumā sanāk kaut kas emocijām nepakļaujams, bet loģiski izskaidrojams. Ir ļoti labi apspēlēti apstākļi, kuros cilvēkiem politisku apsvērumu dēļ ir jānonāk, un svarīgākais stāstā ir paša izdomāts princips, kuru apstākļi nevar lauzt. Esmu sajūsmā par ideju nebojāt bērnam bērnību, kā arī jebkurā apstāklī saglabāt dzīvu prātu, tāpēc ieteiktu to noskatīties visiem topošajiem vecākiem un viegli iespaidojamiem cilvēkiem.


«EN» Life is beautiful

To say that movie is good is almost as to say nothing. First of all and mainly, take a look at an actor – Roberto Benigni! In this movie he’s not only the main actor but also the director of the movie, and we can only be amazed on how two complicated positions can be performed with humor and sense by one person. Second, this is an Italian movie, so if before that at least one human cell was obeyed by Italian charm, then you won’t be able to stand still for this because after watching one of this kind of pieces, it seems that life’s really beautiful because there’re people who make it beautiful. Third, the theme. The theme, just like the movie itself, is split in two parts – love for a woman and love for a child. The first part is easy, the second is difficult, and in combination it’s something emotionally un-understandable but logically expressed. The conditions in which people have to be in because of political reasons are very well played, and the most important in the story is the principle that couldn’t be broken by circumstances. I’m excited about the idea not to damage child’s’ childhood, and also the idea to maintain a living mind in any circumstance, so I recommend watching it to all expecting parents and people who are easily impressed.


«RUS» Жизнь прекрасна

Сказать что фильм хороший это почти что ничего не сказать. Во первых и главном оброзом потому что посмотрите какой актёр – Roberto Benigni ! В этом фильме он не только играет главную роль, но и является режиссер фильма, поэтому можно только удивлятся как две столь сложных должности с юмором и со смыслом может выполнять один человек. Во вторых, это итальянский фильм, и если до этого хоть клеточка подчинялась итальянскому шарму, то против этого вы тоже не сможете устаять хотя бы потому, что это одна из тех работ после просмотра которых кажется что жизнь и в правда прекрасна, потому что есть люди которые делают ее прекрасной. В третих, тема. Тема так же как и фильм разделена на две части – любовь к женьщине и любовь к ребёнку. Первая часть лёгкая, вторая сложная, и в объединение получается что-то эмоциям неподвластное, но что можно объяснить логически. Очень хорошо обыграны обстоятельства, в которых приходится находится людям по политическам причинам, и самое главное в этой истории это придуманный самим принцип, который обстоятельства не могут сломать. Я в восторге от идеи не ломать ребёнку детство, а так же при любых обстоятельствах сохранять живой ум, поэтому советую посмотреть фильм всем будущим родителям и легко впечетлительным людям.

Wild

Režisors (Director/Режиссер): Jean-Marc Vallée
Aktieri (Stars/Актёры): Reese Witherspoon, Laura Dern, Gaby Hoffmann
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), biogrāfija (biography/биография), piedzīvojumu filma (action/приключения)
Valsts (Country/Страна): ASV (USA/США)
Gads (Year/Год): 2015
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10

Oskara nominācija kategorijā “labākā aktrise” (2015)! Nominated for Oscar in category “actress in leading role” (2015)! Номинация на Оскар в категории “лучшая актриса” (2015)!


«LV» Mežone

Es gaidīju kaut ko vairāk. Man likās, ka ir absolūti loģiski, ka meitēns, kam bijuši gana spēcīgi traģiski un dramatiski notikumi dzīvē, iziet ceļu, lai atkal to pārdzīvotu, lai atkārtoti kaut ko saprastu vai pilnīgi pieliktu pārdzīvojumam punktu. Es vairāk cienītu un cildinātu stāstu, ja galvenā varone pēc pārgājiena saprastu vairāk, nevis piedzīvotu vairāk. Nu, kā Jēzus savā pārgājienā, ja esam pavisam tieši. Galvenā aktrise nospēlēja labi, reālistiski, bet viendabīgi, un varbūt tāpēc konkurencē par Oskaru zaudēja Julianne Moore (filma Still Alice). Daudzi raksta, ka šī ir ļoti reālistiska filma un neliela daļa manis tam piekrīt, un tas ir pietiekami, lai teiktu, ka filma patiks visiem tiem, kas ir sevis paša meklējumos. Vienalga, vai ir bijuši smagāki vai vieglāki pārdzīvojumi, vai to nav bijis vispār, šķiet, katrs atradīs kaut kādu citātu vai skatienu, kas atbildēs uz kādu neatbildētu jautājumu. Filmā ir arī diezgan daudz skaistu dabas skatu, tā kā kopumā darbs attaisno cerības – tu ej pārgājienā un tu kaut ko saproti, jo daba tev liek atvērt acis uz plašo pasauli, kurā pats sev nosaki robežas. Stabils 7!


«EN» Wild

I waited for something more. I thought that it’s absolutely logical that a girl, who had powerful tragic and dramatic events in her life, goes trough the way to feel again everything, to understand something or to completely finish her past-life experience. I would respect and glorify the story more if the main actress would understand more not just experience it. I mean, like Jesus in his way, if we are saying it straight. The main actress played well, realistic but uniformly, and maybe therefore she lost the Oscar to Julianne Moore (movie Still Alice). Most of reviewers say that movie is very realistic and a small part of me agrees to that, and that’s enough to say, that people who are searching themselves will love the movie. And no matter if you had heavier or lighter experiences, or none of them, it seems that everyone will find a phrase or a glance that will answer on an unanswered question. There are a lot of nature sights so overall the work justifies expectations – you go hiking and you understand something because nature causes you to open eyes on the wide world in which you define your own boundaries. Stable 7!


«RUS» Дикая

Я ждала чего-то больше. Мне показалось абсолютно логично, что девчонка, у которой в жизни произошли трагические и драматические событие, проходит дорогу, чтобы еще раз пережить события, чтобы еще раз что-то понять или просто поставить точку пережитому. Я больше бы уважала и хвалила историю если бы главная героиня после похода поняла бы больше, а не пережила бы больше. Ну, как Иисус в своём походе, если уж совсем в лоб говорить. Главная героиня сыграла хорошо, реалистично, хоть и однообразно, и может поэтому в конкуренции за Оскар проиграла Julianne Moore (фильм Всё ещё Э́лис). Многие пишут, что фильм очень реалистичен и частичка меня согласна с этим, и этого достаточно, чтобы сказать, что фильм понравится всем тем, кто находится в поисках себя. Всё равно были ли более или менее тяжелое переживания, или их не было вообще, кажется, что любой найдет какую-нибудь цитату или взгляд, который ответит на какой-нибудь неотвеченный вопрос. В фильме так же и много красивых пейзажей, так что в целом работа оправдывает надежды – ты идёшь в поход и ты что то понимаешь, так как природа открывает тебе глаза на широкий мир, в которым ты сам ставишь себе границы. Стабильная 7!

Madame

Režisors: Amanda Sthers
Aktieri: Toni Collette, Harvey Keitel, Rossy de Palma
Žanrs: komēdija, drāma
Valsts: Francija
Gads: 2017
Atzīme: 8/10


«LV» Madāma

Ho, ho! Esam beidzot piedzīvojuši vēl vienas vieglas un amizantas komēdijas rašanos par vienkāršas meitenes netīšu iekļūšanu ļoti izglītotu cilvēku pulkā! Es priecājos, ka amerikāņu aktieri ir spējuši lieliski iejusties franču šarmā un neizveidot no tā kaut ko neķītru, stulbu, virspusēju vai kā citādi nebaudāmu. Man patika sākums, man patika, kā stāsts „auga”, man patika jociņi, kopumā viss, izņemot beigas. Nu kā var tā izbojāt beigas! Es gaidīju kādu interesantu pavērsienu vai vismaz glupi laimīgas beigas, bet tās izrādītājas strupas inteliģentu cilvēku beigas. Nekā pamācoša, viss reāls un tāds, kā tam pieklājas būt šādā sabiedrībā. Rossy de Palma – aktrisi, kas šajā stāstā spēlē galveno lomu, es redzēju pirmo reizi, un jāsaka, ka ir ļoti neierasti redzēt šādus cilvēkus uz lieliem ekrāniem, kad jau ir izveidojies neliels šablons par… sauksim to par estētiku. Tas nemaina attieksmi vai filmas būtību, tas ir gluži kā apaļīgās meitenes modes industrijā – neierasti un vajadzīgs laiks līdz pierodi.

Kopumā es priecājos, ka esmu veltījusi savu laiku šai filmai, jo no tādas tiešām var atpūsties!

Baby Driver

Režisors (Director): Edgar Wright
Aktieri (Stars): Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James
Žanrs (Genre): trilleris (action)
Valsts (Country): Lielbritānija (UK), ASV (USA)
Gads (Year): 2017
Atzīme (Rate): 7/10


«LV» Zaļknābis pie stūres

Izskatās, ka pasaule ir izbadējusies pēc traumētiem jauniešiem, kuri traumas efektus ir spējuši vērst sev par labu. Vai man patika filma? Es neteiktu, ka biju sajūsmā. Vai man patika mūzika, par kuru visi tik pozitīvi runā? Neuzskatu, ka tas bija kas īpašāks par interesanta cilvēka mūzikas kolekciju. Īsumā stāsts par jaunieti, kurš netīšām nozaga mašīnu ar prāvu naudas summu bagātam noziedzniekam, un nu jaunietim ir jāatstrādā visa naudas summa un jāuzņemās ilgstošas un grūtas saistības pēc bērnībā piedzīvotās traumas, nemaz nerunājot par to, ka pa vidu vēl trāpās jaukulīte, kura mūziku jūt līdzīgi kā galvenais varonis, nu un galu galā viņi nolemj bēgt. Goda vārds, tūlīt apraudāšos. Filma noteikti ir reklamētāka vairāk nekā vajadzētu, no kā rodas iespaids, ka tas nu gan ir kaut kas nereāli kruts, piedzīvojumiem bagāts un ar tik izsmalcinātu mūzikas gaumi, un ka to ir vērts gan noskatīties, gan noklausīties. Muļķības. Es neatpūtos, skatoties filmu, es neatradu nevienu dziesmu, kuru gribētu vēlreiz noklausīties, tāpēc – aizejiet labāk uz teātri, vismaz lietderīgāk iztērēsiet naudiņu.


«EN» Baby Driver

Looks like world is starving for traumatized young people who were able to turn effects of trauma for their goods. Did I like the movie? I wouldn’t say that I was delighted. Did I like the music about which everybody is talking so positively? I don’t think that it was something more special than an interesting person’s music collection. Briefly it is a story of a young man who stole a car with a large amount of money by accident from rich criminal, and now he has to pay by working all the amount and also to assume long and tough responsibilities after trauma experienced in the childhood, not to mention about the cuty who occurs in the middle and who feels the music in the same way as central character does, and after all they decide to run away. I swear I will start to cry. Movie definitely is more advertised than it has to be, so you get an impression that it is something really cool, full of adventure and with an exquisite musical taste; that it is worth watching and listening. Nonsense. I didn’t rest while watching the movie, I didn’t find any new song that I would like to listen again, therefore – go better to the theatre, at least you will spend money more usefully.

Radin

Režisors: Fred Cavayé
Aktieri: Dany Boon, Laurence Arné, Noémie Schmidt
Žanrs: komēdija
Valsts: Francija
Gads: 2016
Atzīme: 7/10


«LV» Skopulis

Atzīšos, noskatoties sākumu, likās, ka filma būs smieklīgāka nekā tā patiesībā ir. Man briesmīgi negribas runāt par dekorācijām, filmēšanas māku, mūziku u.c. lietām, kuras parasti min filmas kritikās, tāpēc parunāsim par galveno, kas šeit ir, un tā ir ideja un tās interpretācija. Filmas nosaukums raksturo galveno varoni un viņa spītīgo dabu darīt visu, izmantojot minimālus resursus. Man ļoti patika, ka franči šo ideju ir mācējuši apspēlēt kā no psiholoģiskā viedokļa, t.i., daudz min par galējībam un to radītām sekām, gan no humoristiskā viedokļa, jo daudzas situācijas, kurās personāžs tīši vai netīši iekļūst, ir absurdi smieklīgas, tā no trešās personas skatu punkta, kura neiedziļinās problēmas rašanās mirklī/situācijā, bet pavērš situāciju sev izskaidrojamā veidā. Ir mirkļi, kad skaties filmu un gribas izslēgt, bet neizslēdz, jo gribi redzēt, kā atrisināsies situācija – tad nu lūk – tas mirklis ir filmas garumā, bet kopumā ļoti pamācoši, kad redzi, ka māka nav ekonomēt, bet tērēt ar prātu. Es labprāt gribētu, lai filmu noskatās jaunieši, jo darbam ir izteikts raksturs, bet kopumā iesaku cilvēkiem ar veselīgu paškritiku, jo kaut kur filma atspoguļojas arī mūsos.

Fifty Shades Darker

Režisors (Director/Режиссер): James Foley
Aktieri (Stars/Актеры): Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
Žanrs (Genre/Жанр): Drāma (drama/драма), romantiska filma (romance/романтический фильм)
Valsts (Country/Страна): Ķīna (China/Китай), ASV (USA/США)
Gads (Year/Год): 2017
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10


«LV» Tumsa piecdesmit nokrāsās

Nu ko, tik salda filma, ka baidos par diabētu. Greja nokrāsas patiešām kļuvušas tumšākas.
Tumšākā versijā ieraudzīsiet samākslotās seksa scēnas no Dakotas puses, 3 jaunus un spēcīgus tēlus, nedaudz asu izjūtu un mazliet seksa rotaļlietu, kā arī ļoti vilinošu pasakas turpinājumu par bagātu puisi un parastu meiteni, kura ir patstāvīga un pastāvīgā nesaprašanā, un nēsā stipri apžmiegtas, bet skaistas drēbes.
Ja pirmā filma atstāja svaiguma efektu kino industrijā, tad otrā filma tikai paturpināja pusaudžu stāstu, kuru, kā autore rāda, var izjust arī 25 gadīgie.
Es teiktu, ka dialogi ir zem kritikas robežas. Es vēl nepazīstu nevienu tik bagātu cilvēku kā Grejs, bet es neticu, ka bagātie tā runā. Starp citu par naudu – šiks un fons šajā filmā būtībā ir pat svarīgāks nekā paši aktieri un viņu spēle, un, ja apnīk skatīties uz vienām un tām pašām emocijām dažādās situācijās, tad vismaz var novērtēt interjeru.
Es daudz labprātāk gribētu redzēt to pašu filmu, ja tai tiktu pielikts neatkarīgs vīrieša viedoklis. Pirmajai daļai scenāriju autores ir sievietes, otrajai grāmatas rakstniece un viņas vīrs, bet filma tāpat ir pārāk meitenīga.
Šīs filmas beigas skaidri norāda uz turpinājumu, un, ja internets nemelo, tad tāds iznāks 2018.gada ziemā. Nez vai jaunajā filmā parādīsies abu kopējais bērns…?


«RU» На пятьдесят оттенков темнее

Ну что, настолько сладкий фильм, что боюсь за диабет. Оттенки Грея и вправду стали темнее. В темной версии увидите неестественные сексуальные сцены со стороны Дакоты, 3 новых и сильных персонажей, немного острых ощущении и чуть-чуть игрушек для секса. А так же продолжение очень заманчивой сказки про богатого мальчика и простую девушку – самостоятельную, но в постоянным непонимание, которая носит сильно обтянутую, но красивую одежду.
Если первый фильм оставил эффект свежести в кино индустрии, то второй фильм только продолжил историю подростков, которую как показывает нам автор могут почувствовать и 25 летании. Я бы сказала что диалоги вне какой либо критики. Я еще не знаю не одного на столь богатого человека, но я не верю, что богатые так разговаривают. И кстати о деньгах –  шик и фон в этом фильме даже важнее чем сами актеры и их игра, и если надоедает смотреть на одни и те же эмоции в разных ситуациях, тогда хотя бы можно оценить интерьер.
Я бы с удовольствием хотела бы посмотреть этот же фильм, если бы к нему был бы приложено мнение независимого мужчины. Авторы сценария первой части женщины, второй – автор книжки и ее муж, но, однако фильм все равно слишком девчачий.
Конец этого фильма нам ясно указывает на продолжение, и если интернет не врёт, то оно выйдет зимой 2018 года. Интересно, появится ли их обший ребёнок в новым фильме…?


«EN» Fifty shades darker

So, the movie is so sweet that I’m afraid about diabetes. The shades of Grey really became darker. In darker version you will see stilted sex scenes from Dakota side, 3 new and strong characters, a bit of sharp senses and a bit of sex toys, and also an allured fairytale continuation about rich boy and ordinary girl who is independent and in a constant misunderstanding, and wears tight fitting but beautiful clothes.
If first movie left a fresh effect in movie industry then the second only continued a teenage story that as author shows can be felt by 25 years old. I would say that dialogs are under the criticism border. I don’t know yet such a rich person but I don’t believe that rich people are talking like that. By the way – chic and background is more important than the actors and their play, and if you’re bored to watch the same emotions in different situations then you can at least appreciate the interior.
I would prefer see the same movie if an opinion of an independent man would be added. In first movie scriptwriters are women, in second – the author of the book and her husband but the movie is still too girlish.
The ending of the movie clearly shows that there is going to be a third part, and if internet is not lying, then we can expect it in winter 2018. Interesting if there would be a common child from both of them…?

Jackie

Režisors (Режиссер): Pablo Larraín
Aktieri (Актеры): Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig
Žanrs (Жанр): Biogrāfija (биография), drāma (драма)
Valsts (Страна): Ķīna (Китай), ASV (США)
Gads (Год): 2016
Atzīme (Оценка): 7/10

3 Oskara nominācijas! 3 номинации на Оскар!

«LV» Džekija

Ziniet, sievietēm reizēm ir vēlme nopirkt ļoti skaistas un neadekvāti dārgas kurpes, kuras uzvelk vienu reizi. Tad nu par šo filmu ir tas pats. Filma vienai reizei. Un ne tāpēc, ka stāsts smags, bet tāpēc ka nofilmēts smagi un tāpēc ka mūzika visas filmas garumā tur sasprindzinājumu ar augstajām notīm.
Portmane ir malacīte, viņa absolūti abstrogējās, lai nospēlētu sabiedrībā pazīstamu personu – Džekiju Kenediju – viņas droši vien smagākajā dzīves posmā, zaudējot vīru. Viņā nekas nepalika no viņas pašas, kā tikai ķermenis; es pat teiktu, ka Portmane pārspēja pati sevi, kas gan nebūtu brīnums, jo lomu viņai piedāvāja jau 2012.gadā, bet tikai 2015.gadā to apstiprināja. Žēl, ka viņa nedabūja Oskaru, jo šeit ir par ko uzslavēt.
Interesanti arī ir tas, ka patiesībā sākumā bija doma veidot mini-seriālu, kura režisors tad būtu Spīlbergs, bet viņš atteicās, un nu piedāvāja galīgi nepierezējušam biogrāfijas veidošanā čīlietim Pablo pastrādāt. Pablo piekrita, lai gan sākotnēji viņam nebija nekādas intereses Džekijas personībā. Un ticiet vai nē, filma rada gluži pretēju viedokli.
Es nevaru neatzīmēt tērpus. Pasaule jau sen runā par Džekijas stilu un māku būt laikā un vietā pareizi apģērbtai un šķita, ka mode ir lielākais, kas viņu interesē, taču tas ir tikai labi izvēlēts rāmis, ko rādīt publikai. Filmā parādās Portmanes izpildīts pārdzīvojums, nostāja, skaidrība domās, galīgi cita iekšējā pasaule.
Un vēl. Filma daļēji ir balstīta uz reāli notikušu interviju, tāpēc es gribētu pateikt paldies filmas iesaistītajai komandai par to, ka nepalaida garām šķietami nevienu rindiņu.


«RU» Джеки

Знаете, у женшин порой возникает желание купить очень красиву и не адекватно дорогою обувь, котору надевают один раз. Так вот тоже самое и с этим фильмом. Фильм на один раз. И не потому что история тяжелая, а потому что снято тяжело и потому что музыка с высокими нотами держит напряжение во время всего фильма.
Портман молодец, она абсолютно абстрогировалась что бы с играть знакомого обществу человека – Джеки Кеннеди – скорее всего в самое тяжелое время своей жизни, потеряв мужа. В ней не осталось ничего от ее самой, как только тело, я бы сказала что Портман превзошла саму себя, что не было бы чудом так как роль ей предложили уже в 2012 году и только в 2015 ее утвердили. Жаль что она не получила Оскар, так как здесь есть за что похвалить.
Интересно и то что изначально была идея сделать мини сериал, режиссер которого был бы Спилберг, но он отказался и совсем не опытному в создание биографических фильмов чилийцу Пабло предложилил поработать. Пабло согласился, хотя с начало у него не было не какокго интереса в персонаже Джеки. Но верти или нет, фильм создает совершенно противоположное мнение.
Не могу не отметить наряды. Мир уже давно обсуждает стиль Джеки и умение быть в правельное время правельно одетой, и казалось что восновном мода ее интересует, но эта только хорошо выбранная рама, котору показывают публике. В фильме появляется переживание сыгранное Портман, позиция, ясность мысли, и наконец, абсолютно другой внутренний мир.
И еще. Фильм отчасти основывается на полное интервью, но я бы хотела бы сказать спасибо команде создающий фильм за то что кажется не упустила не одного рядочка.