Селфи

Režisors (Director/Режиссер): Николай Хомерики
Aktieri (Stars/Актёры): Константин Хабенский, Фёдор Бондарчук, Анна Михалкова
Žanrs (Genre/Жанр): psiholoģisks trilleris (psychological thriller/психологический триллер)
Valsts (Country/Страна): Krievija (Russia/Россия)
Gads (Year/Год): 2018
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10


«LV» Selfijs

Un tā, uzreiz pateikšu, ka šo psiholoģisko trilleri katrs sapratīs citādāk. Es līdz galam vēl nevaru saprast, kas tieši mani atgrūž šajā darbā – Habenska meistarība, samudžināta psiholoģija, asociācija ar citām filmām un galvenajiem varoņiem (filma Enemy) vai tas vienkārši nav mans žanrs. Stāsts par cilvēku, kas ir izsmēlis sevi visu, jo dzīvojis uz pilnu klapi, esot kā prece, un savu apzināšanos un pareizību saistot vienīgi ar like’iem un sekotājiem. Un vienā lieliskā momentā viņam parādās dubultnieks (starp citu, daudzi skatītāji nesaprot, vai dubultnieks ir reāls vai galvenā varoņa fantāzija), un galvenais varonis it kā apstājas, lai paskatītos apkārt, izprastu, atgrieztu visu kā bija. Filmā ir daudz strīdīgu jautājumu, acīmredzot tāpēc filmai liek tik zemas atzīmes, bet kopumā darbs ir tālu no nabadzīga un ir diezgan sarežģīts pārdomām. Ideja paņemta no S.Minajeva grāmatas „Духless 21 века. Селфи”, tāpēc pēc idejas šī filma ir kā turpinājums filmām Духless un Духless 2, tikai ne tik uzskatāmā manierē. Pēc kāda laika noskatītos vēlreiz!


«RUS» Селфи

И так сразу скажу, что этот психологический триллер каждый поймёт по-разному. Я до конца не могу понять, что именно меня отталкивает в этой работе – мастерство Хабенского, замудренная психология, ассоциация с другими фильмами и главными героями (фильм Enemy) или это просто не мой жанр. История о человеке, который исчерпал себя во всём, так как прожигал свою жизнь, являясь товаром, и своё осознание и правильность связывая исключительно с лайками и подписчиками. В один прекрасный момент у него появляется двойник (кстати, многие зрители не понимают, реально ли существовал двойник или это фантазия главного героя), и главный герой будто останавливается, чтобы оглядеться, осмыслить, вернуть как было. В фильме много спорных моментов, видимо, поэтому ему ставят низкие оценки, но в целом работа далеко не убогая и достаточно сложная для размышления. Идея взята с книги С.Минаева „Духless 21 века. Селфи”, поэтому по сути это почти как продолжение фильмов Духless и Духless 2, только не в столь явной манере. Через время посмотрела бы еще раз!


«EN» Selfie

And so, I must say that each will understand this psychological thriller differently. I still can’t define what exactly repels me in this work – is it a Khabenskiy skill, too difficult psychology, association with other movies and protagonists (for example, movie Enemy) or it is just not my genre. A story is about a person who has exhausted himself because he was living too fast, being as a product and linking his consciousness and correctness to the likes and followers only. And in one day, a twin appears (by the way, many viewers do not understand if the twin is real or is it a main character’s fantasy), and the main character seems to stop, to look around, to understand, and tries to return everything as it was. There are lots of controversial issues in this movie, and apparently that is why people tend to give low-rates but overall this work is far from being poor and it is quite complicated to think over. The idea of the movie is taken from the book “Духless 21 века. Селфи” that was written by Sergey Minaev, so this movie is as a continuation to movies Духless and Духless 2, only in less apparent manner. After a while I would like to watch it again!

Advertisements

3 days to kill

Režisors (Director/Режиссер): McG
Aktieri (Stars/Актёры): Kevin Costner, Hailee Steinfeld, Connie Nielsen
Žanrs (Genre/Жанр): drāma (drama/драма), trilleris (thriller/триллер)
Valsts (Country/Страна): ASV (USA/США), Francija (France/Франция), Serbija (Serbia/Сербия)
Gads (Year/Год): 2014
Atzīme (Rate/Оценка): 8/10


«LV» 3 dienas, lai nogalinātu

Samiksēts trilleris, drāma un komēdija vienā filmā! Režisors man ir nezināms, bet viens no scenārija autoriem ir Luc Besson, un viņš savu rokrakstu darbā noteikti ir atstājis. Stāsts filmās sastopams – CIP aģents uzzin, ka ir nāvīgi slims, tāpēc izdomā pamest dienēšanu un atgūt zaudēto, atjaunojot attiecības ar meitu-pusaudzi. Viņš atbrauc uz Parīzi (jo Luc Besson citas pilsētas nezina), ieiet savā dzīvoklī un secina, ka tur nelegāli mitinās imigranti (kā jau Parīzē). Policija palīdzēt nevar, jo ir ziema, un pastāv likums, ka ziemā imigrantus nedrīkst mest ārā uz ielas (te Luc Besson iesmej par kārtību). Pa vidu visam satiek vēl vienu aģentu, kas piedāvā darbiņu, un nu visa filma tiek sapīta starp darbu un meitu-pusaudzi. Tas nav viens no tiem sāpīgajiem stāstiem, kad tēvs kaut ko pats savā galvā ir izdomājis, šeit gluži otrādāk tēvs ir ar dzīvu prātu un viņam ir pilnīgi skaidrs, kas ir jāpanāk. Viņš atmet emocijas, neņem galvā krīzes, viņam ir mērķis un viņš uz to iet. Jāpiemin arī aktieru sastāvs. Nu, Kevin Costner ar gadiem vispār kļūst arvien harizmātiskāks, tajā skaitā arī viņa spēle, savukārt dāņu aktrise Connie Nielsen un amerikāņu aktrise Hailee Steinfeld šo filmu padara burvīgu un acij tīkamu. Atpūtos, citu nav ko teikt!


«EN» 3 days to kill

Mixed thriller, drama and comedy in one movie! Movie director is unknown to me but one of screenplay authors is Luc Besson, and he definitely left his signature in this work. The story is quite common – CIB agent founds out that he is deathly ill so he thinks of leaving the serve and regain the lost by restoring relationships with his teenage daughter. He comes to Paris (because Luc Besson doesn’t know other cities), he enters his apartment and concludes that immigrants illegally are staying in his apartment (as it is in Paris normally). Police can’t help because the winter is outside and there’s a law that says that they can’t throw out the immigrants in the winter (here Luc Besson laughs about the rules). In middle of everything he meets another agent who offers him a work, so all the movie is bundled between the work and teenage daughter. This is not one of those painful stories when father has made up something in his head, here, quite the opposite, the father has a living mind and he clearly knows what he must achieve. He rejects emotions, does not mind the crisis, he has a goal and he goes to it. The actors also have to be mentioned. So, Kevin Costner with years becomes more and more charismatic, including his play, while Danish actress Connie Nielsen and American actress Hailee Steinfeld make this movie charming and pleasing to the eye. I relaxed while watched the movie, there’s nothing else to say!


«RUS» 3 дня на убийство

В одном фильме смешан триллер, драма и комедия! Мне не знаком режиссер, но одним из авторов сценария является Luc Besson, и он точно оставил свою подпись в этой работе. История как бы в фильмах уже встречалась – агент ЦРУ узнаёт, что смертельно болен, поэтому решает бросить службу и вернуть потерянное, возобновя отношение с дочкой-подростком. Он приезжает в Париж (так как Luc Besson других городов не знает), заходит в свою квартиру и понимает что в ней нелегально живут имигранты (как и обычно в Париже). Полиция помочь не может, так как зима, и существует закон запрещающий выселять на улицу имигрантов зимой (тут Luc Besson посмеивается над законами). По середине всего он встречает еще одного агента, который предлагает ему работу, и вот весь фильм взаимосвязан между работой и дочерью-подростком. Это не один из тех рассказов, когда отец сам себе в голове что то придумывает, здесь наоборот, отец с живым умом и ему полностю понятно чего надо добится. Он отбрасывает эмоции, не берёт в голову, у него есть цель и он к ней идёт. Следует упомянуть так же и актёрский состав. Ну, Kevin Costner вообще с годами становится всё харизматичнее, в том числе и его игра, в свою очередь датская актриса Connie Nielsen и американская актриса Hailee Steinfeld делает этот фильм очаровательным и привлекательным. Я отдохнула, тут нечего сказать!

Baby Driver

Režisors (Director): Edgar Wright
Aktieri (Stars): Ansel Elgort, Kevin Spacey, Lily James
Žanrs (Genre): trilleris (action)
Valsts (Country): Lielbritānija (UK), ASV (USA)
Gads (Year): 2017
Atzīme (Rate): 7/10


«LV» Zaļknābis pie stūres

Izskatās, ka pasaule ir izbadējusies pēc traumētiem jauniešiem, kuri traumas efektus ir spējuši vērst sev par labu. Vai man patika filma? Es neteiktu, ka biju sajūsmā. Vai man patika mūzika, par kuru visi tik pozitīvi runā? Neuzskatu, ka tas bija kas īpašāks par interesanta cilvēka mūzikas kolekciju. Īsumā stāsts par jaunieti, kurš netīšām nozaga mašīnu ar prāvu naudas summu bagātam noziedzniekam, un nu jaunietim ir jāatstrādā visa naudas summa un jāuzņemās ilgstošas un grūtas saistības pēc bērnībā piedzīvotās traumas, nemaz nerunājot par to, ka pa vidu vēl trāpās jaukulīte, kura mūziku jūt līdzīgi kā galvenais varonis, nu un galu galā viņi nolemj bēgt. Goda vārds, tūlīt apraudāšos. Filma noteikti ir reklamētāka vairāk nekā vajadzētu, no kā rodas iespaids, ka tas nu gan ir kaut kas nereāli kruts, piedzīvojumiem bagāts un ar tik izsmalcinātu mūzikas gaumi, un ka to ir vērts gan noskatīties, gan noklausīties. Muļķības. Es neatpūtos, skatoties filmu, es neatradu nevienu dziesmu, kuru gribētu vēlreiz noklausīties, tāpēc – aizejiet labāk uz teātri, vismaz lietderīgāk iztērēsiet naudiņu.


«EN» Baby Driver

Looks like world is starving for traumatized young people who were able to turn effects of trauma for their goods. Did I like the movie? I wouldn’t say that I was delighted. Did I like the music about which everybody is talking so positively? I don’t think that it was something more special than an interesting person’s music collection. Briefly it is a story of a young man who stole a car with a large amount of money by accident from rich criminal, and now he has to pay by working all the amount and also to assume long and tough responsibilities after trauma experienced in the childhood, not to mention about the cuty who occurs in the middle and who feels the music in the same way as central character does, and after all they decide to run away. I swear I will start to cry. Movie definitely is more advertised than it has to be, so you get an impression that it is something really cool, full of adventure and with an exquisite musical taste; that it is worth watching and listening. Nonsense. I didn’t rest while watching the movie, I didn’t find any new song that I would like to listen again, therefore – go better to the theatre, at least you will spend money more usefully.

The Counselor

Režisors: Ridley Scott
Aktieri: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz
Balvas: 5 balvas, 3 nominācijas
Žanrs: krimināldrāma
Valsts: ASV, Lielbritānija
Gads: 2013
Atzīme: 5/10
Tēma: narkotikas, bizness, „draugi”

Grūti novērtēt filmu, kad nesaproti, par ko tā ir, tāpēc labi vien, ka ir neliels filma raksturojums. Ridley Scott – cilvēks, kas pazīstams ar tādām filmām kā Marsietis, Prometejs u.c., režisējis kaut ko ļoti tumšu. Nevaru saprast, vai filmas ideja ir parādīt narkotiku biznesa melnumu un to, ka īsti nezini, no kurienes kājas aug, vai vienkārši režisoram ir pamaz (vai otrādāk – pārāk daudz) informācijas un nojausmas, kas notiek šajā biznesā un tāpēc sakarīgā veidā filmā to izklāsīt ir bijis grūti. Filma rada sajūtu, ka esi no malas skatītājs, turklāt ir tā, ka tev visu laiku kaut ko nepasaka līdz galam un tu nesaproti, kas notiek un kas notiks, un tev ir aptuvena nojausma, kurš tad pār to valda, un vispār kāpēc tas tev ir jāredz. Es varētu piekrist divām lietām. Pirmā ir – garie dialogi ir interesanti dialogi. Filosofiski un reāli jēgā par lietām, kuras ikdienā ar citiem vai sevi neapspried. Otra lieta – ir sabāzti labi aktieri, veidojot palielu galveno varoņu komandu, kur katram ir izdevies nospēlēt sava tēla būtību. Viss. Ar to arī gribas pateikt – filma par kaut ko, lai veidotos kaut kas un tev pašam jāsaprot kas.

Ienaidnieks / Enemy

Režisors: Denis Villeneuve
Aktieri: Jake Gyllenhaal, Mélanie Laurent, Sarah Gadon
Balvas: 7 balvas, 9 nominācijas
Žanrs: Mistērija, trilleris
Valsts: Kanāda, Spānija
Gads: 2013
Ilgums: ~1h30
Atzīme: 7/10
Skatītos vēlreiz? – ?

Tā laikam ir pirmā šāda veida filma, kuru es esmu redzējusi, un, kuru nezinu, vai gribēšu vai negribēšu redzēt atkal. Analīzes ziņā filma Slēgtā Sala/Shutter Island vai tml. filmas šeit pat klāt nestāv. Šī filma ir no domājamām, tāda, kur katrs žests, acu skatiens, dziesma un attēls fonā, kā arī simbolika un vārdi, saliekot vienā buķetē un sīkumus apdomājot dziļāk, veido visu stāstu kopumā. Es nevaru novērtēt filmu augstāk par 7, jo savas sarežģītības dēļ man tāpat līdz galam „nepieiet” un ir grūti pieņemt stāstu, bet, godīgi sakot, smadzeņu skalošanas ziņā es tai piešķirtu 1.vietu, neskatoties uz atzīmi. Filma ir ļoti lēna, visai tumša, un reizēm šķiet, ka tu jūdzies kopā ar varoni vai ka ir labāks veids, kā pavadīt savu laiku.

Iesaku noskatīties, ja tev patīk veikt padziļinātu analīzi.
Ja netiec galā ar filmas analīzi, video zemāk tev palīdzēs.