Fifty Shades Darker

Režisors (Director/Режиссер): James Foley
Aktieri (Stars/Актеры): Dakota Johnson, Jamie Dornan, Eric Johnson
Žanrs (Genre/Жанр): Drāma (drama/драма), romantiska filma (romance/романтический фильм)
Valsts (Country/Страна): Ķīna (China/Китай), ASV (USA/США)
Gads (Year/Год): 2017
Atzīme (Rate/Оценка): 7/10


«LV» Tumsa piecdesmit nokrāsās

Nu ko, tik salda filma, ka baidos par diabētu. Greja nokrāsas patiešām kļuvušas tumšākas.
Tumšākā versijā ieraudzīsiet samākslotās seksa scēnas no Dakotas puses, 3 jaunus un spēcīgus tēlus, nedaudz asu izjūtu un mazliet seksa rotaļlietu, kā arī ļoti vilinošu pasakas turpinājumu par bagātu puisi un parastu meiteni, kura ir patstāvīga un pastāvīgā nesaprašanā, un nēsā stipri apžmiegtas, bet skaistas drēbes.
Ja pirmā filma atstāja svaiguma efektu kino industrijā, tad otrā filma tikai paturpināja pusaudžu stāstu, kuru, kā autore rāda, var izjust arī 25 gadīgie.
Es teiktu, ka dialogi ir zem kritikas robežas. Es vēl nepazīstu nevienu tik bagātu cilvēku kā Grejs, bet es neticu, ka bagātie tā runā. Starp citu par naudu – šiks un fons šajā filmā būtībā ir pat svarīgāks nekā paši aktieri un viņu spēle, un, ja apnīk skatīties uz vienām un tām pašām emocijām dažādās situācijās, tad vismaz var novērtēt interjeru.
Es daudz labprātāk gribētu redzēt to pašu filmu, ja tai tiktu pielikts neatkarīgs vīrieša viedoklis. Pirmajai daļai scenāriju autores ir sievietes, otrajai grāmatas rakstniece un viņas vīrs, bet filma tāpat ir pārāk meitenīga.
Šīs filmas beigas skaidri norāda uz turpinājumu, un, ja internets nemelo, tad tāds iznāks 2018.gada ziemā. Nez vai jaunajā filmā parādīsies abu kopējais bērns…?


«RU» На пятьдесят оттенков темнее

Ну что, настолько сладкий фильм, что боюсь за диабет. Оттенки Грея и вправду стали темнее. В темной версии увидите неестественные сексуальные сцены со стороны Дакоты, 3 новых и сильных персонажей, немного острых ощущении и чуть-чуть игрушек для секса. А так же продолжение очень заманчивой сказки про богатого мальчика и простую девушку – самостоятельную, но в постоянным непонимание, которая носит сильно обтянутую, но красивую одежду.
Если первый фильм оставил эффект свежести в кино индустрии, то второй фильм только продолжил историю подростков, которую как показывает нам автор могут почувствовать и 25 летании. Я бы сказала что диалоги вне какой либо критики. Я еще не знаю не одного на столь богатого человека, но я не верю, что богатые так разговаривают. И кстати о деньгах –  шик и фон в этом фильме даже важнее чем сами актеры и их игра, и если надоедает смотреть на одни и те же эмоции в разных ситуациях, тогда хотя бы можно оценить интерьер.
Я бы с удовольствием хотела бы посмотреть этот же фильм, если бы к нему был бы приложено мнение независимого мужчины. Авторы сценария первой части женщины, второй – автор книжки и ее муж, но, однако фильм все равно слишком девчачий.
Конец этого фильма нам ясно указывает на продолжение, и если интернет не врёт, то оно выйдет зимой 2018 года. Интересно, появится ли их обший ребёнок в новым фильме…?


«EN» Fifty shades darker

So, the movie is so sweet that I’m afraid about diabetes. The shades of Grey really became darker. In darker version you will see stilted sex scenes from Dakota side, 3 new and strong characters, a bit of sharp senses and a bit of sex toys, and also an allured fairytale continuation about rich boy and ordinary girl who is independent and in a constant misunderstanding, and wears tight fitting but beautiful clothes.
If first movie left a fresh effect in movie industry then the second only continued a teenage story that as author shows can be felt by 25 years old. I would say that dialogs are under the criticism border. I don’t know yet such a rich person but I don’t believe that rich people are talking like that. By the way – chic and background is more important than the actors and their play, and if you’re bored to watch the same emotions in different situations then you can at least appreciate the interior.
I would prefer see the same movie if an opinion of an independent man would be added. In first movie scriptwriters are women, in second – the author of the book and her husband but the movie is still too girlish.
The ending of the movie clearly shows that there is going to be a third part, and if internet is not lying, then we can expect it in winter 2018. Interesting if there would be a common child from both of them…?

Advertisements

Jackie

Režisors (Режиссер): Pablo Larraín
Aktieri (Актеры): Natalie Portman, Peter Sarsgaard, Greta Gerwig
Žanrs (Жанр): Biogrāfija (биография), drāma (драма)
Valsts (Страна): Ķīna (Китай), ASV (США)
Gads (Год): 2016
Atzīme (Оценка): 7/10

3 Oskara nominācijas! 3 номинации на Оскар!

«LV» Džekija

Ziniet, sievietēm reizēm ir vēlme nopirkt ļoti skaistas un neadekvāti dārgas kurpes, kuras uzvelk vienu reizi. Tad nu par šo filmu ir tas pats. Filma vienai reizei. Un ne tāpēc, ka stāsts smags, bet tāpēc ka nofilmēts smagi un tāpēc ka mūzika visas filmas garumā tur sasprindzinājumu ar augstajām notīm.
Portmane ir malacīte, viņa absolūti abstrogējās, lai nospēlētu sabiedrībā pazīstamu personu – Džekiju Kenediju – viņas droši vien smagākajā dzīves posmā, zaudējot vīru. Viņā nekas nepalika no viņas pašas, kā tikai ķermenis; es pat teiktu, ka Portmane pārspēja pati sevi, kas gan nebūtu brīnums, jo lomu viņai piedāvāja jau 2012.gadā, bet tikai 2015.gadā to apstiprināja. Žēl, ka viņa nedabūja Oskaru, jo šeit ir par ko uzslavēt.
Interesanti arī ir tas, ka patiesībā sākumā bija doma veidot mini-seriālu, kura režisors tad būtu Spīlbergs, bet viņš atteicās, un nu piedāvāja galīgi nepierezējušam biogrāfijas veidošanā čīlietim Pablo pastrādāt. Pablo piekrita, lai gan sākotnēji viņam nebija nekādas intereses Džekijas personībā. Un ticiet vai nē, filma rada gluži pretēju viedokli.
Es nevaru neatzīmēt tērpus. Pasaule jau sen runā par Džekijas stilu un māku būt laikā un vietā pareizi apģērbtai un šķita, ka mode ir lielākais, kas viņu interesē, taču tas ir tikai labi izvēlēts rāmis, ko rādīt publikai. Filmā parādās Portmanes izpildīts pārdzīvojums, nostāja, skaidrība domās, galīgi cita iekšējā pasaule.
Un vēl. Filma daļēji ir balstīta uz reāli notikušu interviju, tāpēc es gribētu pateikt paldies filmas iesaistītajai komandai par to, ka nepalaida garām šķietami nevienu rindiņu.


«RU» Джеки

Знаете, у женшин порой возникает желание купить очень красиву и не адекватно дорогою обувь, котору надевают один раз. Так вот тоже самое и с этим фильмом. Фильм на один раз. И не потому что история тяжелая, а потому что снято тяжело и потому что музыка с высокими нотами держит напряжение во время всего фильма.
Портман молодец, она абсолютно абстрогировалась что бы с играть знакомого обществу человека – Джеки Кеннеди – скорее всего в самое тяжелое время своей жизни, потеряв мужа. В ней не осталось ничего от ее самой, как только тело, я бы сказала что Портман превзошла саму себя, что не было бы чудом так как роль ей предложили уже в 2012 году и только в 2015 ее утвердили. Жаль что она не получила Оскар, так как здесь есть за что похвалить.
Интересно и то что изначально была идея сделать мини сериал, режиссер которого был бы Спилберг, но он отказался и совсем не опытному в создание биографических фильмов чилийцу Пабло предложилил поработать. Пабло согласился, хотя с начало у него не было не какокго интереса в персонаже Джеки. Но верти или нет, фильм создает совершенно противоположное мнение.
Не могу не отметить наряды. Мир уже давно обсуждает стиль Джеки и умение быть в правельное время правельно одетой, и казалось что восновном мода ее интересует, но эта только хорошо выбранная рама, котору показывают публике. В фильме появляется переживание сыгранное Портман, позиция, ясность мысли, и наконец, абсолютно другой внутренний мир.
И еще. Фильм отчасти основывается на полное интервью, но я бы хотела бы сказать спасибо команде создающий фильм за то что кажется не упустила не одного рядочка.

The Great Wall

Režisors: Yimou Zhan
Aktieri: Matt Damon, Tian Jing, Willem Dafoe
Balvas: –
Žanrs: Piedzīvojumu filma, fantāzija
Valsts: Ķīna, ASV
Gads: 2017
Atzīme: 8/10

Ņemot vērā, ka es ne sevišķi daudz zinu par mītiem, it īpaši tiem, kas skar tālos austrumus, tad šī filma labi noder vismaz ar vienu aci, bet palūkoties vēl vienā sfērā, kuru var pētīt un pētīt, un pētīt. Krāšņa filma par tālajām 1.gadsmita beigām un 2.gadsimta sākumu, kurā rāda Sunu Dinastiju – valdību, kurā pirmo reizi cilvēces vēsturē tika izmantota nauda papīra formā, kad beidzot saprata, kur ir ziemeļi, izmantojot kompasu, un kad pirmo reizi redzēja savām acīm “melnā pūdera” jeb šaujampulvera iespējas. Būtībā filmā viss norisinās tieši “melnā pūdera” dēļ. Es biju pārsteigta par cilvēku izdomu, cīnoties ar monstriem un visvairāk par to, ka bija jūtams, ka darbs paveikts atbildīgi, pārdomājot iespējami daudz detaļu un iespējas, kā izmantot to, kas tev reāli ir. Man patika, ka galvenajai lomai izvēlējās Metu Deimonu, lai gan viņa eiropeiskā seja stipri grieza acis uz ķīniešu fona, man patika izvēlētā taktika spēlēšanā, un, protams, tas, ka vadone bija sieviete, lai gan nedaudz pameklējot, neatradu informāciju, ka šajās valdība bija arī sieviešu karaspēks un it sevišķi sieviete – ģenerālis. Lai vai kā iesaku pamielot acis, jo tā patiešām ir vērtīga piedzīvojumu filma!

Allied

Režisors: Robert Zemeckis
Aktieri: Brad Pitt, Marion Cotillard, Jared Harris
Balvas: 1 Oskara nominācija par kostīmiem un 9 citas nominācijas
Žanrs: Drāma, romantika
Valsts: ASV, Lielbritānija
Gads: 2016
Atzīme: 7/10

Jauna filma ar labiem aktieriem par gandrīz vai jauku tēmu. Filmā rādītie notikumi norisinās 2.Pasaules kara laikā, kad ārā nemiers, kad pildi citu dotos uzdevumus, sevišķi nepiedomājot un neuzdodot jautājumus. Divi sveši cilvēki satiekas un nospēlē, ka ir vīrs ar sievu un –voilā – viņu stāsts pārtop īstenībā. Skaisti, mierīgi un nemierīgi reizē, filma ar diviem galvenajiem notikumiem divu nopietnu cilvēku dzīvēs. Es neteiktu, ka es esmu starā par filmu, turklāt, manuprāt, līdzīga tēmas jau ir izspēlētas, bet filmai piemīt šarms, jo lomās ir Marijona un Breds, un šie abi jau nu nespēlē slikti. Izpausties te gan nebija kur, bet varbūt arī nevajadzēja, galu galā rādīts laiks, kad cilvēki bija emocionāli tukši, turklāt tādā laikā emocijas rādīt bija vulgāri. Kas patiešām filmā ir novērtēts, tad tie ir kostīmi. Skatījos un laizījos. Sagribējās pat iemācīties šūt…

Doctor Strange

Režisors: Scott Derrickson
Aktieri: Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams
Balvas: 1 balva, 1 nominācija
Žanrs: Piedzīvojumu, fantāziju filma
Valsts: ASV
Gads: 2016
Atzīme: 10/10

Komiksi un fantāzijas filmas vispār nav mans zirdziņš, un šīs filmas noskatīšanās iemesls bija vienkāršs – aizgāju kompānijas pēc. Secināju grandiozi labas lietas! Pirmā, komiksi reizēm mēdz būt pat ļoti jēdzīgi, un, nedaudz piestrādājot, var vilkt aiz sevis plašu un vērtīgu ideju klāstu. Otrkārt – šai fantāzijai pat kaut kur gribētos noticēt. Treškārt – Benedict Cumberbatch laikam ir nolemts tādām dīvaiņu gudruļu lomām. Bet nu par visu pēc kārtas. Skatījos jaunājā kinoteātra zālē 3D un reizēm jautāju sevi, kā tie datoriķi nesalauza sev smadzenes, veidojot tādu grafiku. Un lai gan man netīši gribējās vilkt paralēles ar filmu Pirmsākums (Inception, 2010), jāsaka, ka nekādas saiknes es tā arī neatradu, turklāt šajā filmā tika izmantota absolūti cita koncepcija par to, kā būtu pareizi veidot grafiku. Mūzika? Jā, bija laba, netīši pat gribējās domāt, ka tas ir pats Hans Zimmers, bet arī šeit es netrāpīju. Filmā ir ļoti labi izstāstīts tas, par ko tagad zinātnieki daudzās valstīs cīnās, jeb izveseļošanās šūnu līmenī. Kamēr zinātnieki domā to izdarīt, iejaucoties un liekot šūnām strādāt pēc noteikta algoritma, šī filma pastāsta, kā to pašu izdarīt, tikai iejaucot prāta spēku. Skaisti tērpi, labi joki, bērnišķīgi atkārtojumi –viss kā vajag, lai ieliktu maksimālo, ko varu jeb „paldies, man patika, kādreiz noskatīšos vēlreiz!”.

The Counselor

Režisors: Ridley Scott
Aktieri: Michael Fassbender, Penélope Cruz, Cameron Diaz
Balvas: 5 balvas, 3 nominācijas
Žanrs: krimināldrāma
Valsts: ASV, Lielbritānija
Gads: 2013
Atzīme: 5/10
Tēma: narkotikas, bizness, „draugi”

Grūti novērtēt filmu, kad nesaproti, par ko tā ir, tāpēc labi vien, ka ir neliels filma raksturojums. Ridley Scott – cilvēks, kas pazīstams ar tādām filmām kā Marsietis, Prometejs u.c., režisējis kaut ko ļoti tumšu. Nevaru saprast, vai filmas ideja ir parādīt narkotiku biznesa melnumu un to, ka īsti nezini, no kurienes kājas aug, vai vienkārši režisoram ir pamaz (vai otrādāk – pārāk daudz) informācijas un nojausmas, kas notiek šajā biznesā un tāpēc sakarīgā veidā filmā to izklāsīt ir bijis grūti. Filma rada sajūtu, ka esi no malas skatītājs, turklāt ir tā, ka tev visu laiku kaut ko nepasaka līdz galam un tu nesaproti, kas notiek un kas notiks, un tev ir aptuvena nojausma, kurš tad pār to valda, un vispār kāpēc tas tev ir jāredz. Es varētu piekrist divām lietām. Pirmā ir – garie dialogi ir interesanti dialogi. Filosofiski un reāli jēgā par lietām, kuras ikdienā ar citiem vai sevi neapspried. Otra lieta – ir sabāzti labi aktieri, veidojot palielu galveno varoņu komandu, kur katram ir izdevies nospēlēt sava tēla būtību. Viss. Ar to arī gribas pateikt – filma par kaut ko, lai veidotos kaut kas un tev pašam jāsaprot kas.

Bridget Jones’s Baby

Režisors: Sharon Maguire
Aktieri: Renée Zellweger, Colin Firth, Patrick Dempsey
Balvas:
Žanrs: komēdija, romantiska filma
Valsts: ASV, Lielbritānija, Francija
Gads: 2016
Atzīme: 9/10
Tēma: atklātība 40 gadu vecumā

Viņa ir atpakaļ! Ar nedaudz citu seju un svaru, bet viņa ir! Skeptiski, protams, izturējos pret turpinājumu, jo nācies daudzkārt vilties režisoru izdomā par to, ko tad vēl trakāku varētu izdarīt, lai turpinājums būtu vēl labāks par iepriekšējām filmām, bet šoreiz esmu patīkami pārsteigta. Pēdējā filma par Bridžitu ir bija 2004.gadā un nu pēc tik ilga klusuma perioda mēs beidzot varam gavilēt par noskatīšanās vērtu turpinājumu. Visa komanda ir malači, lieliski, ka nav pazaudēta pati Bridžitas būtība, ka ir pieticis izdomas jauniem smieklīgiem pavērsieniem (es smējos līdz asarām!), klupieniem un citām lietām, kuras tikai Bridžita var izdomāt veikt neīstajā laikā un vietā un absolūti par to neuztraukties. Man patika, ka filmā vairs nav naivums, kas ir bijis pirmajās divās daļās, un ka šis naivums tagad ir pārtapis par pieaugušu samierināšanos. Ir interesants pavērsiens par neredzēta tēla pievienošanu Patrick Dempsey personā un, protams, tā bēbju lieta… Kopumā es pievienojos bargajiem kritiķiem un saku: „Jā! Tas ir cienīgs Bridžitas Džounsas turpinājums” un man nez kāpēc šķiet, ka šim turpinājumam vēl tomēr sekos turpinājums.

Pawn Sacrifice

Režisors: Edward Zwick
Aktieri: Tobey Maguire, Liev Schreiber, Peter Sarsgaard
Žanrs: biogrāfija, drāma
Valsts: ASV, Kanāda
Gads: 2015
Atzīme: 8/10

«LV» Upurējot bandinieku

Es biju pārsteigta, ka līdz šim es neesmu neko dzirdējusi par šo cilvēku un ka šis stāsts ir noticis salīdzinoši nesenā pagātnē. Man patika Tobey spēle, galīgi nesaprotu, kāpēc filma ir tik maz-atzīta. Tobey ir pelnījis kā minimums uzslavu; viņa spēle nebija aizraujoša, bet ļoti ticama, un aktieru izvēle šajā filmā galīgi nav peļama. Atzīšos, ka filma ir smaga, vienveidīga, blāva, ilgi skatāma, bet ko gan var vēlēties no šaha, kur laukumi ir melnbalti. Man patika un nepatika personāžs, viņš reizē ir tik parasts un iedomīgs, un viņa augstprātība parādās tikai vārdos un prasībās, bet ne uzvedībā. Es pēdējā laikā stipri aizdomājos par idejas “sēklu”, kura, ja to nekontrolē, sāk pāraugt nenormālā fantāziju plūsmā, kura bieži vien ir tālu no realitātes. Šajā filmā šī “sēkla” parādās kā šizofrēnija un ģeniālisms reizē, turklāt tik smagā starpvalstu attiecību laikā. Tādi stāsti kā šis mani uzrunā. Sagribējās pat iemācīties spēlēt šahu! Iesaku dziļdomātājiem.

Now You See Me 2

Režisors: Jon M. Chu
Aktieri: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson
Žanrs: piedzīvojumu filma
Valsts: ASV
Gads: 2016
Atzīme: 7/10


«LV» Krāpšanas ilūzija 2

Klāt visiem gaidītā filma par krāpšanu! Godīgi? Nu, manuprāt, pavisam cita filma. It kā likumsakarīgi, ka turpinājums ir veidots tieši šāds, kur katrs dabūj pa nopelniem, bet es gaidīju ko citu. Man likās, ka būs daudz interesantu triku, kāds krāpšanas manevrs, kas izsauks izbrīnu u.c.lietas. Reāli, filmā ir garš ievads, diezgan garš iztirzājums un saspringtas beigas. Un lai gan es neesmu starā par filmu, filmas beigās es biju lepna par galvenajiem varoņiem. Starp filmas varoņiem nekādu izmaiņu, izņemot to, ka tagad rudmates vietā ir traka brunete, bet nu, acīmredzot, cits režisors, citas patikšanas. Viennozīmīgi varu teikt divas lietas. Pirmkārt, otrā filma noteikti neplūks tādas lauru lapas kā pirmā, lai gan otrajā ir āķīgāka krāpšana. Otrkārt, 100 punkti turpinājumam būs turpinājums. Noskaties, ja esi redzējis pirmo daļu.

How to be Single

Režisors: Christian Ditter
Aktieri: Dakota Johnson, Rebel Wilson, Leslie Mann
Žanrs: Komēdija, romantiska filma
Valsts: ASV
Gads: 2016
Atzīme: 7/10


«LV» Kā būt vienai un laimīgai

Ja turpinās filmēt tādas filmas, sievietes un vīrieši kļūst ideālistiski un normālas attiecības pārstās eksistēt. Kam es piekrītu – tam, ka nav jāaizmirst par sevi, lai arī ko tur darītu, tam, ka jāizmēģina tas, ko vēlies, lai arī ko tu darītu, tam, ka visam eksistē robežas, lai arī ko tu darītu. Kam es nepiekrītu – ka visi pēkšņi iepazīstas tik interesantos veidos, ka cilvēkiem ir vienalga, kas notiek starp vīrieti un sievieti, par uzskatu, ka gulēt ar daudziem/visiem ir kruti, pamācoši, atslābinoši utt. u.tml. Nu, īsumā, par to arī ir filma. Es neteiktu, ka darbs ir super labs, bet nu var vietām pasmieties, aktierspēle kā jau amerikāņiem patīk – daudzās vietās pārspīlēta vai pārāk pareiza. Šis varētu būt no sērijas „Sekss un lielpilsēta”, kur visas ir tik ļoti neatkarīgas, ka nevienas attiecība nevar saglabāt. Kam patīk ideālistisks un romantiski stāsti, tiem noteikti patiks!